Legislaiva

Legislatíva

Dôležité predpisy

Od 1. septembra 2018 sa dopľňa zákon č.58/2014 Z. z. o používaní a predaji zábavnej pyrotechniky.

Voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je od 1. do 31. decembra. Nákup týchto výrobkov pre spotrebiteľa od 1.januára do 30.novembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti /ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania používania/. Súhlas obce je potrebný doložiť, zaslať emailom pri nákupe. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na nákup na firmu /živnosť/.

 

Súhlas si viete jednoducho vybaviť na príslušnom Obecnom Úrade - vytlačiť vzor ŽIADOSTI a SÚHLASU.

 

Voľný predaj petárd a pyrotechniky F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk, je od 28. do 31.decembra.Nákup týchto výrobkov pre spotrebiteľa od 1.januára do 27.decembra, je možný s predchádzajúcimsúhlasom obce na základe písomnej žiadosti /ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania používania/. Súhlas obce je potrebný doložiť, zaslať emailom pri nákupe. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na nákup na firmu /živnosť/.

 

Voľné používanie pyrotechnických výrobkov F2 a F3 je od 31.decembra do 1.januára. Používaniepyrotechniky F2 a F3 od 2.januára do 30.decembra je možné so súhlasom obce.

Predaj a používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F1, T1, P1 / dymovnicepochodne - stroboskopy,prskavkydetská pyrotechnikalampióny šťastia / nie je obmedzený.

 

Špecifické podmienky súvisiace s predajom zábavnej pyrotechniky:

Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých je vek nižší ako

a)15 rokov ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,

b)18 rokov ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,

c)21 rokov ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,

d)18 rokov ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

9.3 Pyrotechnické predmety kategórií F2 a F3 a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

Zábavnú pyrotechniku používajte podľa návodu na použitie, uvedený na každom obale!